Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Szydłówce
Menu
 
 
 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PODRĘCZNIKÓW

ZAKUPIONYCH W RAMACH DOTACJI MEN

W NIEPUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ

 IM. JANUSZA KORCZAKA

W SZYDŁÓWCE

                                                               

§1

                                                      Przedmiot Regulaminu

1.Regulamin określa:

  1. zasady związane z wypożyczaniem uczniom podręczników lub materiałów edukacyjnych,

  2. tryb przyjęcia podręczników na stan Szkoły,

  3. postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

2.Rodzice uczniów zostają zaznajomieni z treścią regulaminu podczas pierwszego spotkania organizacyjnego w roku szkolnym 2014/15 i dalszych latach.

3.Wypożyczenie podręczników do domu i jego zwrot są odnotowane przez bibliotekarza.

4.Zwrot wypożyczonych podręczników bibliotekarz potwierdza w kartach użytkowników.

                                                              §2

                                      Udostępnianie podręczników

 

1.Podręcznik, materiały edukacyjne stanowią własność szkoły.

2.Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe winny być użytkowane przez okres minimum 3 lat.

3.Do wypożyczenia podręczników lub materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy uczniowie szkoły, którzy rozpoczęli naukę w klasie I w roku szkolnym 2014/15 lub później.

4.Wypożyczenie odbywa się na początku każdego roku szkolnego, najpóźniej do 7 września.

5.Podręczniki są wypożyczane na okres jednego roku szkolnego, z wyłączeniem wakacji.

6.Termin zwrotu podręcznika mija 30 czerwca.

7.W uzasadnionych okolicznościach Szkoła ma prawo zażądać zwrotu wypożyczonych materiałów przed upływem terminu wskazanego w ust.6.

8.Zwrot podręcznika skutkuje uzyskaniem wpisu na karcie czytelnika świadczącego                o rozliczeniu się ucznia z biblioteką szkolną.

 

§3

                             Procedura wypożyczenia podręcznika

 

1.Na początku roku szkolnego wychowawca klasy pobiera z biblioteki podręczniki lub materiały edukacyjne w liczbie równej liczbie uczniów swojej klasy.

2.Przekazując podręczniki i materiały edukacyjne uczniom, wychowawca ma obowiązek odebrania podpisanego przez rodzica oświadczenia o treści „ oświadczam, że znane mi są zasady korzystania przez uczniów z podręczników/materiałów edukacyjnych wypożyczonych przez szkołę. Jednocześnie potwierdzam przyjęcie odpowiedzialności za korzystanie przez ………………………………. (imię i nazwisko ucznia)                                z podręcznika/ materiału edukacyjnego .”

3.Wychowawca informuje rodziców, aby przed wypożyczeniem sprawdzili stan podręcznika lub materiałów edukacyjnych. Ewentualnie uszkodzenia należy natychmiast zgłosić wychowawcy.

                                                       §4

Zasady odpowiedzialności za wypożyczone podręczniki i materiały                        edukacyjne

 

1.W przypadku gdy uczeń w trakcie roku szkolnego rezygnuje z nauki w szkole, jest zobowiązany zwrócić otrzymany podręcznik lub materiały edukacyjne.

2.Uczeń jest zobowiązany zwrócić szkole podręczniki w stanie niepogorszonym , pomijając zużycie będące następstwem prawidłowego używania.

3.Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek  w podręcznikach .

4.Zabrania się wyrywania kartek z podręcznika, sklejania kartek, przecinania itd. oraz innych czynności, które mogą powodować uszkodzenie lub zniszczenie podręcznika.

5.Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się umyślne lub nieumyślne spowodowanie innej wady fizycznej, która pomniejsza wartość użytkową podręcznika lub materiałów edukacyjnych i uniemożliwia ich wykorzystanie.

                                 

§5

Zakres odpowiedzialności

 

1.W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika

w terminie wskazanym w §1 ust. 6 rodzic dziecka jest zobowiązany zwrócić koszt zakupu

podręcznika.

2.Wartość uszkodzonych lub zniszczonych podręczników i materiałów edukacyjnych określa dyrektor Szkoły w oparciu o wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej w Art.22ak ust.3 i 4 ustawy o systemie oświaty (zmiana ustawy z dnia 30 maja 2014 roku).

3. W myśl niniejszego zapisu „W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika do klasy I, szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kwoty 4,43zł za jedną część „Naszego elementarza „.Kwota ta stanowi dochód budżetu państwa. Wpłaty dokonuje rodzic ucznia na rachunek dochodów Ministerstwa Edukacji Narodowej obsługiwany przez Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie, numer rachunku:

59 1010 1010 0031 2822 3100 0000

W treści przelewu należy wpisać :” zwrot za podręcznik część ….”podając numer jednej z czterech części.

4. Rodzic który dokona wpłaty celem rozliczenia się z budżetem państwa za utracony, uszkodzony lub zniszczony podręcznik  przedkłada dowód przelania środków na ww. rachunek dochodów w sekretariacie szkoły.

5. Dyrektor szkoły na podstawie przedstawionego przez rodzica dowodu wpłaty składa zapotrzebowanie uzupełniające na podręczni        

                                               §6

1.Uczniowie i rodzice są zobowiązani do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu          

i stosowania się do zawartych w nim postanowień.

2.Organem uprawnionym do zmiany Regulaminu jest Dyrektor Szkoły.

3.Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2014 roku, został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w sierpniu 2014.

 

Szydłówka, dn. 01.09.20…r.

 

 

OŚWIADCZENIE

         Oświadczam, że znane mi są zasady korzystania przez uczniów        z podręcznika/ materiałów edukacyjnych wypożyczonych przez szkołę. Jednocześnie potwierdzam przyjęcie odpowiedzialności za korzystanie przez ………………………………………… (imię i nazwisko ucznia)                                 z podręcznika/ materiału edukacyjnego.

 

                                                          ………………………………

                                                                                                      (podpis rodzica)

 

 

 

Szydłówka, dn. 01.09.20…r.

 

 

OŚWIADCZENIE

         Oświadczam, że znane mi są zasady korzystania przez uczniów        z podręcznika/ materiałów edukacyjnych wypożyczonych przez szkołę. Jednocześnie potwierdzam przyjęcie odpowiedzialności za korzystanie przez ………………………………………… (imię i nazwisko ucznia)                                 z podręcznika/ materiału edukacyjnego.

 

                                                          ………………………………

                                                                                                      (podpis rodzica)

Szkoła Podstawowa w Szydłówce,
08-207 Olszanka, Szydłowka 62, tel. 83 357 51 67
COPYRIGHT nspszydlowka.pl
Projekt & cms: www.stronaonline.pl