Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Szydłówce
Menu
 
 
 
Dotacja z Mazowieckiego Urzdu Marszakowskiego
W roku 2023 Stowarzyszenie "Szkoa w Szydówce" pozyskao dotacj z Mazowieckiego Urzdu Marszakowskiego w kwocie 7000 z na dziaanie "Uwaga! Konkurs kulinarny!". W ramach dziaania zosta zakupiony namiot imprezowy, który bdzie suy podczas organizacji uroczystoci z udziaem okolicznych mieszkaców. W ramach dziaania zosta przeprowadzony Dzie Dyni z konkursem kulinarnym.
   

Uczniowie uczszczajcy do Niepublicznej Szkoy Podstawowej im. Janusza Korczaka 

w Szydówce mog poszerza swoj wiedz oraz rozwija zainteresowania i umiejtnoci podczas realizacji licznych programów oraz projektów wspófinansowanych ze rodków unijnych.

 Dziki zdobytym rodkom szkoa zostaa doposaona w dodatkowe materiay dydaktyczne oraz odpowiedni sprzt.

"Pod Altan"

Pragniemy poinformowa wszystkich o projekcie "Pod altan", który by realizowany w Szydówce przez grup nieformaln "Budujemy razem". Chcielibymy podzieli si z Wami naszym maym sukcesem. Wspólnymi siami wybudowano altank, na któr dostalimy dofinansowanie w kwocie 5000 z programu Fio Mazowsze Lokalnie. Ta iniciatywa zmobilizowaa mieszkaców wsi Klim, Szydówki, Bejd i Dawid. Mieszkacy przygotowali teren pod altank, uoyli kostk brukow, a w kocu postawili altan i pokryli j gontem. Z okzji otwarcia altanki odbyo si wito ziemniaka, na którym rodzice i dzieci mieli okazje spróbowa potraw z ziemniaka i wzi udzia w rónych konkursach ze sodkimi nagrodami. Teraz jest to miejsce które cieszy i integruje naszych mieszkaców. Mamy nadziej, e w przyszóci uda nam si pozyska pienidze na podobne dziaania. 

Sylwia Jasiska- czonek grupy nieformalnej. 

Artyku o projektach

W roku szkolnym 2014/2015 uczniowie Niepublicznej Szkoy Podstawowej im. Janusza Korczaka w Szydówce  uczestnicz w zajciach realizowanych w ramach projektu  „Wiedza+Umiejetnoci=Sukces” oraz „Moja Przyszo”.

Dziki rodkom pozyskanym z Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki wszyscy uczniowie klas IV-VI bezpatnie bior udzia w dodatkowych zajciach prowadzonych przez nauczycieli. Uczniowie poprzez gry i zabawy, wycieczki, zajcia praktyczne organizowane w terenie zdobywaj przydatn wiedz niezbdn w dalszej edukacji. Zajcia prowadzone s w maych grupach liczcych 6-8 osób, co daj moliwo dostosowania pracy do potrzeb danej grupy. Zajcia podzielone s na bloki tematyczne:

·         Z komputerem przez wiat,

·         Modzi odkrywcy,

·         Uwierzy w siebie,

·         Obserwatorzy przyrody,

·          Mierzymy nasz wiat,

·         W krainie ksiki i informacji,

·         Gram w ortografi .

 

Dzieci pod okiem opiekunów m.in. przeprowadzaj badania, prowadz obserwacje, analizuj i wycigaj wnioski, szukaj informacji, mierz, licz, dyskutuj, pisz rónego rodzaju teksty, wicz czytanie, pracuj z psychologiem. Nie brakuje równie zabaw i gier edukacyjnych, wykonuj wiele ciekawych dowiadcze dziki, którym poznaj zasady panujce w przyrodzie, zdobywaj wiele cennych informacji, które wykorzystuj na lekcjach. Zajcia wzbogacaj liczne pomoce dydaktyczne, które s do dyspozycji uczniów. Dzieci chtnie bior udzia w pracach zwizanych z zajciami, doskonale radz sobie podczas prac w grupach, wykazuj si zaangaowaniem i kreatywnoci, maj wiele ciekawych pomysów, które sukcesywnie realizuj. Szeroki wachlarz tematyki zaj daje naszym uczniom szans na rozwój pod kadym aspektem, w poyteczny sposób spdzaj wolny czas po zajciach obowizkowych. Prowadzone zajcia ksztatuj naszych uczniów, mamy nadziej, e zaowocuj w przyszoci osigniciami edukacyjnymi uczniów - mówi dyrekcja szkoy p. Elbieta Chodziska.

Rodzice take s zadowoleni, e NSP w Szydówce oraz Stowarzyszenie „Szkoa w Szydówce” poprzez pozyskiwanie rodków z funduszy europejskich daje szans na udzia ich pociech w bezpatnych zajciach i wyjazdach na zdobycie solidnego wyksztacenia.

Szkoła Podstawowa w Szydłówce,
08-207 Olszanka, Szydłowka 62, tel. 83 357 51 67
COPYRIGHT nspszydlowka.pl
Projekt & cms: www.stronaonline.pl