Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Szydłówce
Menu
 
 
 
Koncepcja Pracy Przedszkola

„Dzieci są wiosną rodziny

I społeczeństwa nadzieją,

która ciągle kwitnie przyszłością,

która bez przerwy się otwiera.”

J.P II

I. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSZKOLA

Niepubliczne Przedszkole w Szydłówce swoją działalność rozpoczęło 1 września 2011 roku. Zostało wpisane, na wniosek organu prowadzącego – stowarzyszenia „Szkoła w Szydłówce”- do rejestru Gminy Olszanka pod pozycją 3 z dnia 23 sierpnia 2011 roku. Przedszkole mieści się w budynku miejscowej szkoły. Dysponuje bardzo dobrymi warunkami sanitarno – higienicznymi i do prowadzenia zajęć.

Dzieci uczęszczające do przedszkola zamieszkują głównie okolice przedszkola. Pochodzenie społeczne dzieci jest zróżnicowane .W przedszkolu funkcjonują 2 grupy, mieszane wiekowo (dzieci 3-4 i 5-6 letnie).

Edukacja prowadzona jest zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego zatwierdzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Głównym celem naszej działalności jest rozwijanie osobowości dziecka, przygotowanie go do samodzielnego wykonywania czynności obsługowych, współdziałania w grupie oraz pobudzanie ekspresji twórczej. Realizacji tych celów sprzyja współpraca rodziców i wychowawców.

Pobyt dzieci w przedszkolu to nie tylko zajęcia dydaktyczne. Staramy się równoważyć czas pomiędzy zajęciami edukacyjnymi, a swobodną zabawą pozwalającą na wykazanie się własną inicjatywą dziecka. Zabawy, w zależności od pogody i pory roku odbywają się w sali lub na świeżym powietrzu.

Przedszkole prowadzi nieodpłatną działalność wychowawczo-dydaktyczną w zakresie wychowania przedszkolnego w wymiarze 5 godzin dziennie, pozostały czas przebywania dzieci w placówce jest odpłatny a wysokość opłaty regulują odrębne przepisy.

W przedszkolu pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz oddany dzieciom personel administracyjno-obsługowy. Wszyscy pracownicy przedszkola dostrzegają znaczenie edukacji przedszkolnej i jej efektywności w indywidualnym rozwoju dziecka. Zaangażowanie kadry pedagogicznej i personelu przedszkola umożliwia ciągły rozwój placówki i wypracowanie strategii jej działania na miarę Twórczego Przedszkola XXI wieku.

II. WIZJA PRACY PRZEDSZKOLA

Przedszkole przyjazne dziecku, rodzicom, środowisku. Miejsce radosnej zabawy i bezpiecznego poznawania świata. Gwarancja sukcesu na starcie w dorosłość

III. MISJA PLACÓWKI

Ideą działania naszego przedszkola jest skoncentrowanie się na indywidualnym twórczym rozwoju dziecka, z uwzględnieniem jego aktywności w sferze fizycznej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej. Jesteśmy placówką otwartą na potrzeby i zainteresowania dziecka. Wspieramy jego aktywność i kreatywność, pomagamy w rozwoju jego talentów, wspieramy w pokonywaniu trudności i barier. Promujemy zdrowy i aktywny tryb życia, w zgodzie z sobą i środowiskiem. Nasze przedszkole to miejsce, w którym panuje pozytywny klimat emocjonalny – dzieci chętnie do nas przychodzą i znakomicie się tu czują. Zapewniamy dobrze zorganizowane, atrakcyjne zajęcia w bogato wyposażonym, estetycznym i bezpiecznym otoczeniu. Nasze przedszkole zabiega o partnerstwo z rodziną w wychowaniu dziecka.

Dziecko w naszym przedszkolu: czuje się bezpiecznie, jest optymistyczne, wesołe, otwarte, jest akceptowane takie, jakie jest, ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces, jest ciekawe poznawczo i aktywne twórczo, kreatywne, chętnie podejmuje nowe wyzwania, uczy się dostrzegać swoje mocne strony, buduje pozytywny obraz samego siebie,

uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi, współpracować z innymi, poznaje swoje prawa i obowiązki, osiąga dojrzałość szkolną na wymaganym poziomie, gwarantującą z powodzeniem rozpoczęcie nauki w szkole.

Rodzice w naszym przedszkolu:

otrzymują rzetelną i obiektywną informację o postępach i niepowodzeniach dziecka, współpracują z nauczycielami, otrzymują pomoc specjalistów, wyrażają swoją opinię i oceniają pracę przedszkola, aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola, są partnerami w tworzeniu klimatu, działalności dydaktycznej i zarządzaniu placówką.

Nauczyciele w naszym przedszkolu:

są aktywni i twórczy, innowacyjni, zaangażowani w pracę przedszkola, dyspozycyjni i taktowni, wspierają rozwój psychofizyczny dziecka, jego umiejętności, predyspozycje i uzdolnienia, obserwują i oceniają jego rozwój, współpracują z zespołem, rodzicami i środowiskiem lokalnym, pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują partnerów i przyjaciół przedszkola, aktywnie realizują zadania przedszkola zgodnie z prawem oświatowym i dokumentami placówki, stosują nowoczesne metody pracy, tworzą i realizują własne programy dostosowane do potrzeb grupy i przedszkola, doskonalą swoją wiedzę i umiejętności, podnoszą kwalifikacje zawodowe, wzbogacają warsztat pracy, dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, monitorują efektywność własnej pracy.

IV. CELE I ZADANIA

1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola

·     Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.

·  Działania przedszkola nastawione są na twórczy rozwój dzieci, nabywanie przez nie wiadomości i umiejętności poprzez działanie i doświadczanie.

· Realizowany jest program wychowawczy uwzględniający system wzmacniania pozytywnych zachowań dzieci.

2. Procesy zachodzące w przedszkolu.

· Przedszkole zapewnia każdemu dziecku możliwość realizacji własnych pasji, zainteresowań.

· W przedszkolu opracowano system diagnozowania wiadomości, umiejętności i możliwości dzieci. Dzieciom udzielana jest pomoc w wyrównaniu szans edukacyjnych i rozwoju w ich własnym tempie.

3. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym

· Przedszkole współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku.

· W przedszkolu wypracowane zostały zasady działania w zakresie współpracy z rodzicami i wzmacniania ich ról.

· Absolwenci przedszkola są dobrze przygotowani do dalszej edukacji.

· Działalność przedszkola promowana jest w środowisku.

4. Zarządzanie przedszkolem

· Praca nauczycieli oparta jest na realizacji wspólnych działań i celów zawartych w koncepcji pracy przedszkola. Nauczyciele planują działania, rozwiązują problemy i doskonalą metody i formy pracy.

· Dyrektor jest kreatywny i konsekwentny w działaniu, preferuje nowatorskie metody pracy z dziećmi.

· Warunki lokalowe i wyposażenie umożliwiają realizowanie przyjętych programów i projektów, sprzyjają zabawie, doświadczaniu i wypoczynkowi.

5. Kierunki realizacji koncepcji pracy

· Promocja zdrowia i ekologia.

· Rozwijanie uzdolnień.

· Edukacja przez sztukę.

· Wykorzystywanie nowoczesnych metod i środków edukacji.

Wskaźniki efektywności koncepcji – kryteria sukcesu

· poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola o elementy nowatorskie i innowacyjne,

· wzrost bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci,

· wzrost efektywności pracy nauczycieli, dobra współpraca w zespole,

· zwiększenie integracji rodziny z przedszkolem,

· zadowolenie rodziców z oferty edukacyjnej przedszkola, dobra opinia o działalności przedszkola,

· zacieśnienie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole,

· upowszechnienie wiedzy o działalności przedszkola w środowisku,

· prowadzenie skutecznej polityki kadrowej,

· wzrost motywacji i zadowolenia personelu z dobrze spełnionego obowiązku,

· stałe wzbogacanie bazy przedszkola o nowoczesne pomoce dydaktyczne, multimedia.

Model absolwenta

Nasz absolwent jest:

· dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych,

· wykazuje motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego, rozwija swoje talenty,

· jest aktywny, samodzielny,

· twórczy i otwarty,

· wrażliwy estetycznie, zna zasady kultury, normy współżycia społecznego i zachowania,

· ma pozytywny obraz własnego „ja”,

· umie wyrażać i kontrolować swoje emocje, umie radzić sobie w sytuacjach trudnych,

· stosuje zasady bezpieczeństwa, higieny, dbałości o własne zdrowie i sprawność fizyczną

· ma bogatą wiedzę o środowisku, jego zasobach i ich ochronie,

· odróżnia dobro od zła, jest tolerancyjny, chętnie współpracuje z innymi ludźmi, respektuje ich prawa,

· ma poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem.

Elementy składowe koncepcji

Niniejsza koncepcja pracy ukierunkowana jest na zapewnienie wszechstronnego rozwoju dziecka, a zwłaszcza rozwoju twórczej aktywności. Przedszkole jest placówką otwartą i przyjazną dla dzieci i ich rodziców. Pragniemy wychować człowieka twórczego, optymistę, nastawionego na osiąganie sukcesów na miarę swoich możliwości, promować w środowisku lokalnym osiągnięcia przedszkola i naszych wychowanków, a także wychowanie przedszkolne i jego znaczenie, doskonalić rozwój zawodowy i osobowość każdego nauczyciela. Koncepcja przedszkola jest analizowana i modyfikowana w miarę potrzeb.

                                                 

 
Szkoła Podstawowa w Szydłówce,
08-207 Olszanka, Szydłowka 62, tel. 83 357 51 67
COPYRIGHT nspszydlowka.pl
Projekt & cms: www.stronaonline.pl