Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Szydłówce
Menu
 
 
 
Regulamin

Regulamin przyprowadzania i odbierania dzieci

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.

1. Rodzice ( prawni opiekunowie) przyprowadzają i odbierają dzieci z przedszkola oraz są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do i z przedszkola.

2. Do przedszkola dzieci powinny być przyprowadzane w godzinach od  7.30 do 8.30

3. Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola powinna przygotować je do pobytu w placówce, a następnie przekazać  upoważnionej do tego osobie (wychowawca ).Od momentu przekazania dziecka odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi przedszkole.

4. Dzieci powinny być odbierane z przedszkola w godzinach jego pracy.

5. Osoba odbierająca dziecko powinna zgłosić to upoważnionemu pracownikowi. Dziecko przyprowadzane jest do szatni i przekazane rodzicowi. Od tego momentu osoba odbierająca dziecko odpowiada za jego bezpieczeństwo.

6.Gdy rodzic odbiera dziecko bezpośrednio z sali, odpowiada  za jego bezpieczeństwo już  w momencie jej opuszczenia.

7. Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez osobę dorosłą, zdolną do podejmowania czynności prawnych, upoważnioną ( na piśmie ) przez rodziców. Upoważnienie takie jest ważne przez cały okres uczęszczania dziecka do przedszkola i może zostać odwołane lub zmienione w każdej chwili.

8. Upoważnienie do odbioru dziecka przez osobę nieletnią ( rodzeństwo) będzie respektowane tylko wtedy, gdy dokument ten zostanie potwierdzony w obecności dyrektora przedszkola.

9. Rodzice mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego odebrania dziecka z przedszkola. Takie upoważnienie powinno nastąpić przez udzielenie pisemnego pełnomocnictwa.

10. Przedszkole może odmówić wydania dziecka rodzicowi (opiekunowi prawnemu) bądź upoważnionej osobie w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko wskazuje na spożycie alkoholu czy zachowanie agresywne. O przypadku każdej odmowy wydania dziecka powinien zostać poinformowany dyrektor przedszkola. W tej sytuacji przedszkole jest zobowiązane zatrzymać dziecko w przedszkolu do czasu wyjaśnienia sprawy oraz podjąć wszelkie możliwe czynności w celu nawiązania kontaktu z drugim rodzicem dziecka lub osobą upoważnioną

11. Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel ma obowiązek powiadomić o tym telefonicznie rodziców dziecka .

12. W przypadku gdy niemożliwy będzie kontakt z rodzicami dziecka, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w przedszkolu przez jedną godzinę , po czym zawiadamia najbliższy komisariat policji o zaistniałej sytuacji.

13. Uzgodnienia rodziców dotyczące zakazu odbierania dziecka z przedszkola przez jednego z nich muszą być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

14. W przypadku pozostania rodzica/opiekuna na placu przedszkolnym po odebraniu dziecka (np. rozmowa  z nauczycielem) lub podczas uroczystości rodzinnych organizowanych na terenie przedszkola z udziałem rodziców (np. festyn) opiekę dzieciom zapewniają rodzice/opiekunowie.

15. Za właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci
z przedszkola odpowiedzialni są rodzice oraz nauczyciel.

                                                                 .........................................................

                                                                      .........................................................     

                                                                                 podpis rodziców/opiekuna

 

Szkoła Podstawowa w Szydłówce,
08-207 Olszanka, Szydłowka 62, tel. 83 357 51 67
COPYRIGHT nspszydlowka.pl
Projekt & cms: www.stronaonline.pl