Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Szydłówce
Menu
 
 
 

  SAMORZĄD SZKOLNY

        Praca w szkolnym samorządzie uczy odpowiedzialności oraz przygotowuje do działania w  imię dobra innych, dobra społecznego. Członkami samorządu są wszyscy uczniowie z tytułu uczęszczania do szkoły. Członkowie samorządu wybierają spośród siebie organy przedstawicielskie. Pod pojęciem „samorządność” rozumiemy samodzielne, suwerenne rządzenie się grupy, społeczności dla osiągnięcia wspólnego dobra z poszanowaniem woli mniejszości ze zdolnością do  kompromisu. Samorządność grupy pobudza jej członków do identyfikowania się z celami i zadaniami grupy oraz uznawania ich za własne. W dążeniu do  realizacji zadań grupy istotną rolę odgrywa własna inicjatywa, własne poczynania z poczuciem własnej za nie odpowiedzialności.

 

Do zadań Samorządu Uczniowskiego należy:

- współorganizowanie życia kulturalnego szkoły,

- organizowanie dyskotek szkolnych,

- organizowanie samopomocy i innych akcji na rzecz dzieci potrzebujących wsparcia,

- zachęcenie uczniów do samodzielnej, twórczej pracy i reprezentowanie dobrego imienia szkoły,

- prowadzenie działalności informacyjnej z wykorzystaniem komputera oraz tablicy informacyjnej Samorządu Uczniowskiego.

- monitorowanie znajomości praw i obowiązków ucznia,

- reprezentowanie interesów ucznia w razie potrzeby i na jego prośbę,

-  uczniom w nauce,

- upowszechnianie czytelnictwa.

Cele ogólne:

1.      Organizowanie uczniów na rzecz wspólnej działalności na terenie klasy i  szkoły.

2.      Kształtowanie cech osobowości uczniów do samodzielności, obowiązkowości i odpowiedzialności.

3.      Wyrabianie umiejętności współdziałania w zespołach uczniowskich.

4.      Kształtowanie umiejętności projektowania i organizowania imprez szkolnych.

5.      Wdrażanie podstawowych zasad wychowania.

6.      Kształtowanie właściwych postaw patriotycznych.

7.      Poznawanie tradycji regionalnych.

8.      Osobiste angażowanie się w zwalczanie zła.

9.      Organizowanie samopomocy i innych akcji na rzecz dzieci potrzebujących pomocy.

10.  Przygotowanie uczniów do udziału w demokratycznych wyborach swoich przedstawicieli na terenie szkoły, wsi, miasta, kraju.

11.  Zaspokajanie potrzeby twórczej aktywności.

12.  Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań 

13.  Reprezentowanie ogółu uczniów.

14.  Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.

15.  Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania  uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.

16.  Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów.

17.  Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.       

Szkoła Podstawowa w Szydłówce,
08-207 Olszanka, Szydłowka 62, tel. 83 357 51 67
COPYRIGHT nspszydlowka.pl
Projekt & cms: www.stronaonline.pl